banner29

Bakanlık kıyağına yargı tokadı

Adam kayırma ve torpilin bariz örneği tek başına bile Başakşehir ilçesinde ne tür oyunların ve haksızlıkların döndüğünü göstermesi bakımından kayda değer...Soruyoruz Sanayi bakanlığı kendisine bağlı olan bir yer için inşaat yapma izni vermeyerek talebi red ediyor. Bunun üzerine Şehircilik ve Çevre bakanlığı yetkisi olmadığı halde 644 sayılı KHK.yi yanlış yorumlayarak inşaat izni veriyor ama yargı senin yetkin yok diyerek yürütmeyi durdurdu...

Bakanlık kıyağına yargı tokadı
İkitelli, Başakşhir’de dere yataklarına,yapılan kontrolsüz binalardan dolayı daha önce “İman yarabbiden imar yarabiye” manşeti ile çok ses getiren bir habere imza atmıştık. Bu haberimizden sonra hiçbir kurum ve haberde ismi geçen kişi haberimizi yalanama veya belge gönderme cesaretinde bulunmadı.
 
Başakşehir Times Haber Merkezi
Bu haber’e konu yerin yanı başında Gül Yapı iş batı projesini dere yatağında yaptı. 50 metre ilerisinde ise Ebubekir Aydın isimli vatandaşdaha önce ki sel felaketinde ciddi can kayıplarının olduğu yerin içinde on binlerce metre kare yer yaptı. Dayısı olan herkes bir şekilde film fırıldak yöntemleri ile gemisini yürütüyor.
 
Ya Başak Petrol dava açmasaydı…
 
Çevre ve Şehircilik bakanlığının yetkisini aşarak Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının inşaat izni vermediği bir yerde 644 sayılı KHK’2/ H bendine istinaden yetkisini aşarak akaryakıt istasyonu yapmak isteyen kişileri korumak maksadı ile karar veriyor.  Başak petrol’ün sahibi Ata Paşabeyoğlu 5015 sayılı EPDK yasası başta olmak üzere bir çok açıdan yasalara ve kanunlara uygun olmayan akaryakıt istasyonu inşaatının durdurulması için T.C.Danıştay 6.Dairesi’nin Esas 2012 / 2939 sayılı dosya ile İstanbul İli,Başakşehir İlçesi,İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Yer alan,583 ada, 7 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PLANI değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.02.2012 tarih ve 1935 sayılı işleminin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile dava açıyor.
 
İstanbul’da hakimler var
 
Danıştay tetkik hakimi Harun Coşkun 2 sayfadan fazla gerekçe belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisini aşarak başka bakanlığın yetki alanına girmesinden dolayı Ata Paşabeyoğlu’nun açtığı davayı haklı bularak 2577sayılı idari yargılama usulü kanununun 27.maddesinde sayılan koşulların oluşması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.02.2012 tarih ve 1935 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
 
Başakşehir’de illegal yüzlerce iş var    
 
TOKİ’nin Başakşehir ilçesinde yaptığı haksızlıklar dahil bu bölgede aynen mahkemenin yürütmesini durdurduğu proje gibi haksızlığa uğrayanların lanet olsun diyerek dava açmadığı sayısız işler var. Ağaoğlu’nun inşaat yaptığı Ziya Gökalp mahallesinde emekli öğretmen Mehmet bey den 300 TL den arsasını zorla alarak Ali Ağaoğlu’na 1.500 liradan satamsdına adalet var mı ? Eskiden devletin ulaşamadığı köylerde zalim ağaları birisinin arazisine göz dikince yarı zorbalık, yarı kaba kuvvet, yarı tehditvari bir şekilde sen tarlanı … bu kadar para ile satın alıyorum der ve bir şekilde tapuyu üstüne alırdı. Şehirli ağa da artık TOKİ olmuş durumda. Her gün bu konu ile alakalı mağdur olmuş onlarca insandan şikayet telefonu alıyoruz.
 
 
İşte Türk vargısının bakanlığın kıyağına Osmanlı tokadı;
 
 
T.C.
DANIŞTAY
ALTINCI DAİRE
Esas No:2012/2939
 
Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:Ata Paşabeyoğlu   
Vekili                                                               : Av. Aykut Aydoğan
                                                                    Karahasan Sok. Ddedebaş Apt.No:8/5 Balmumcu
 
 
Davalı                                                                :1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ankara
Vekili                                                              :1.Hukuk Müşaviri 5.Adem Önder
                                                                          2-İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
                                                                          İkitelli Org. San. Bölgesi Bedrettin Dalan Bulv.
                                                                          Aykosan Sanayi Sitesi,Çarşı Blok Teras Kat
                                                                          No:534/541 İkitelli-Başakşehir/İstanbul
 
 Davanın Özeti                                        : İstanbul İli,Başakşehir İlçesi,İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Yeralan,583 ada, 7 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PLANI değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.02.2012 tarih ve 1935 sayılı işleminin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.
  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Savunmasının Özeti :Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin planlama yetkisinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda bulunduğu,konunun 3.1.2012 tarihli ve 123 sayılı yazı ile anılan bakanlığa iletildiği OSB sınırları içinde ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında ‘’Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’’ tanımı yer almadığı gerekçe gösterilerek,bahse konu imar planı değişikliği teklifinin 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile tanılanan yetkiler çerçevesinde bakanlıklarınca değerlendirilebileceği belirtilmesi üzerine plan değişikliğinin yapıldığı,haksız ve mesnetsiz açılan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi                         : HARUN COŞKUN
Düşüncesi                                                 :Organize Sanayi Bölgeleri sınırları içerisinde plan onayına ilişkin yetkinin Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait olduğu 644 sayılı KHK’nın 2/h bendinde kamu ve özel sektör tarafından yapılacak yatırımlara ilişkin olarak belirli şartların tamamının bulunması halinde davalı bakanlığa planlama yapma yetkisin verildiği,OSB sınırları içerisinde kurulması planlanan akaryakıt istasyonun ticari faaliyet olmakla beraber sanayi tesisi niteliğinin bulunmadığı,644 sayılı KHK’nin 2/h bendinde belirtilen yatırım kavramı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,öte yandan maddede belirtilen ‘’ilgili idare’’ kavramının aralarında hiyerarşik veya vesayet ilişkisi bulunmayan aynı statüdeki bir başka bakanlığı kapsamayacağı,3194 sayılı Kanunun 5.maddesinde ‘’ilgili idare’’ kavramı içerisinde tanımlanan ve planlama konusunda genel yetkili idareler olarak kabul edilen belediyelerin ve il özel idarelerin anlaşılması gerektiği,’’onaylanmayan’’ kavramını da sürüncemede bırakmak olarak algılanması gerektiği,uyuşmazlıkta plan tadilatı talebinin mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20.07.2010 tarih ve 5930 sayılı kesin,yürütülmesi gereken ve icrai bir işlemle açıkça reddedildiği,ayrıca madde metninde ‘’ilgililerin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması’’şartı öngörülmüşken,plan tadilatı teklifinin ilgili kooperatif tarafından doğrudan davalı bakanlıktan talep edildiği,valilik teklifi bulunduğuna ilişkin dosya münderecatında bir belge bulunmadığı,bu itibarla OSB sınırları içerisinde yer alan taşınmaz hakkında talep edilen plan değişikliğini onaylama konusunda davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkisinin bulunmadığı,dava konusu işlemin yetki unsuru yönünden sakat olduğu gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
 
                                                TÜRK MİLLETİ ADINA            
  
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve 2577 sayılı Yasanın 27’nci maddesi uyarıca dosya incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
 
Dava, İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.02.2012 tarih ve 1935 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
 
4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinde,’’OSB sınırları içerisinde yapılacak mevzii imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri,OSB tarafından yönetmenliğe uygun olarak hazırlanır ve Bakanlığın onayına sunularak İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.Onaylı OSB imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.’’ hükmü yer almaktadır.
 
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (h) bendi:’’Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt,harita,her tür ve ölçekteki çevre düzeni,nazım ve uygulama imar planlarını,parselasyon planları ve değişikliklerini ilgilerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak,yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.’’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri arasında sayılmıştır.
 
 Yukarıda aktarılan mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, 4562 sayılı kanunla organize sanayi bölgesinin (OSB) sınırları içerisinde yapılacak planların ilgili OSB tarafından hazırlanarak,Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunulacağı, akabinde anılan planın il idare kurulu kararı ile tekemmül ederek yürürlüğe gireceği belirtilerek OSB sınırları içerisinde plan yapımı hususunda özel bir yetki kuralının öngörüldüğü, öte yandan; 644 sayılı KHK’nin 2/h bendinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırım bölgelerine münhasır olmak üzere bir takım şartların kümülatif olarak bir arada bulunması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ikincil bir yetki ihdas edildiği anlaşılmaktadır.
  
Dava dosyasını incelenmesinden;mülkiyeti S.S İstanbul Demirciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait İstanbul İli,Başakşehir İlçesi,İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sınırları içerisinde Yerala, 583 ada, 7 parsel 1/5000 ölçekli planda ‘’Sanayi Alanı’’, 1/1000 ölçekli planda ise ‘‘Sosyal Tesis Alan’’ olarak belirlenmiş iken, parsel maliki kooperatifin 14.05.2010 tarih ve 7163 sayılı dilekçe ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan imar planı değişikliği talebinde bulunduğu, bu talebin müga bakanlığın 20.07.2010 tarih ve 5930 sayılı kararı ile reddi üzerine, bu kez mezkur kooperatif tarafından20.12.2011 tarihli dilekçe ile davalı Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı’na başvuruda bulunarak plan tadilatı talebinin davalı bakanlıkça yapılmasının istenildiği, davalı bakanlığın,Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığı yazışmalar neticesinde uyuşmazlık konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliğini 644 sayılı KHK’nin 2/(h) bendine istinaden onayladığı, ilan edilerek icrailik kazanan imar planı değişikliğinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Bakılan davada, uyuşmazlık konusu taşınmazın İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı, barındırdığı işin niteliğine hasren bu bölgelerde yapılacak imar  planların onayında Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 4562 sayıl kanununun 4. maddesiyle yetkili kılındığı,yasayla belirlenmiş bu yetkinin;kapsamı, içeriği, süresi yasyla belirlenmiş yetki devrine ilişkin açık bir hüküm bulunmaksızın başka bir bakanlığa devrinin mümkün olmadığının anlaşılması karşısında,dava konusu planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasına dayanak alınan 644 sayılı KHK’nin ilgili maddesinin de bu çerçevede ele alınması gerekmektedir.
 
644 sayılı KHK’nın 2/h bendinde  yatırım yapılacak yerlere ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ihdas edilmiş,yukarıda aktarılan ikincil yetkinin sınırsız bir yetki olmadığı,ancak madde hükmünde şartların bir bütün halinde bulunması halinde kullanılabileceği açıktır.
 
Bir bakanlığın red ettiği işi öbürü nasıl veriyor ?
 
Mezkur yasa hükmünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onay işleminde yetkili olabilmesinde ilk şart olarak…” İlgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan “ denilmek suretiyle,öncelikle ilgililerince hazırlanan ve hazırlatılan planların onaylanmaya yetkili,asıl makam tarafından sürüncemede bırakılarak onaylanmaması halinde davalı bakanlığın yetkili olacağı belirtilmiş olup,onaya yetkili asıl makam tarafından yapılan başvurunun reddedilmesi halinde davalı bakanlığın bakanlığın yetkili olacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediğine göre yetkili makamca başvurunun reddi durumunda davalı bakanlığın planı onayı hususunda herhangi bir yetkisinin bulunmadığının kabulü gerekmektedir.
 
Olayda uyuşmazlık konusu taşımazın maliki olan kooperatif tarafından 14.05.2010 tarih ve 7163 sayılı dilekçe ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan imar planı değişikliği talebinde bulunduğu,bu talebin mülga bakanlığın 20.07.2010 tarih ve 5930 sayılı kararı ile açıkça reddedildiği,bunun üzerine aynı kooperatif tarafından bu kez davalı bakanlığa başvuruda bulunduğu,anılan bakanlıkça plan onayının gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.   
 
Bu durumda,OSB alanlarına özgü düzenlemeler getiren özel kanun niteliğindeki 4562 sayılı kanunun 4.maddesi uyarınca OSB sınırları içerisinde onaya ilişkin yetkinin Bilim,Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait olduğu,başvuru tarihi itibari ile yetkili bulunan mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından plan değişikliği talebinin açıkça reddedildiği nazara alındığında,uyuşmazlık konusu taşınmazın fonksiyonunun“Konut Dışı Ketsel Çalışma Alanı“olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasına ilişkin işlemde yetki unsuru yönünde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
 
Mahkeme oldu da bitti maşallaha izin vermedi
 
Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı idari yargılama Usülü Kanununun 27.Maddesinde sayılan koşulların oluşması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.02.2012 tarih ve 1935 sayılı işlemlinin yürütülmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay idari Dava daireleri Kuruluna itirazda bulunabileceğinin taraflara duyurulmasına,11.10.2012 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir deniyor.
 
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner34